Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v ČR

Proces digitalizace je fenomén zahrnující všechny složky společenského života, podnikovou sféru nevyjímaje. Tento vývojový proces nelze ignorovat, neboť bude v budoucnu zásadním způsobem ovlivňovat jednotlivé obchodní společnosti, podniky a život celé společnosti. Digitalizace se tak stává významným tématem pro malé a střední podnikání, kde vytváří rizika a podnikatelské bariéry, nebo naopak příležitost zajistit si svou konkurenceschopnost a udržitelnost v tuzemském i mezinárodním prostředí. Hlavním cílem digitální transformace je získávání nových dat a využití těchto dat k přeorientování starých procesů. Přístup více orientovaný na data vytváří příležitost k získání nových konkurenčních výhod přeorientováním obchodních modelů.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) vyhlásila rok 2019 rokem digitálního podnikání. Získání určitých dovedností a úrovně digitalizace je vyžadováno i zákony a nařízeními, neboť takto budou muset MSP komunikovat s úřady v budoucnu.

Potřebnost spočívá v objevení nových konkurenčních výhod, akceleraci inovačního potenciálu a podpory udržitelnosti MSP v ČR. Na těchto principech byl připraven projekt „Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice“ v rámci programu Éta Technologické agentury České republiky.

Hlavním řešitelem projektu je Fakulta podnikatelská VUT Brno, garantem a koordinátorem řešení je doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D., dalšími spoluřešiteli jsou Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

a Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z. ú. V rámci řešení projektu bude zpracována certifikována metodika s příslušným softwarem pro hodnocení úrovně digitální zralosti MSP v ČR i jako indikační

a rozhodovací nástroj pro transformace obchodních modelů za softwarové podpory. MSP tak získají možnost zhodnotit svou úroveň digitální zralosti, zvýšit inovační aktivitu, generovat udržitelnou tvorbu hodnoty pro zákazníka, aplikovat scénáře implementace digitální transformace do obchodních modelů za současného zvýšení obchodní výkonnost. Přínosem pro MSP bude i rozvoj kompetencí v oblasti projekce obchodních modelů a jejich digitální transformace.

V rámci řešeného projektu je pořádán odborný workshop se zaměřením na příležitosti a rizika digitální transformace obchodních modelů

v podmínkách malého a středního podnikání v České republice. Datum konání je 19. 9. 2019 na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Odborným garantem workshopu je prof. Ing. Jan Váchal, CSc., z VŠTE v Českých Budějovicích, přičemž zájemci o účast se mohou přihlásit na adrese mayerova@mail.vstecb.cz. Zájemcům bude zaslán program jednání.

 

ZDROJ

prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

VŠTE v Českých Budějovicích