Vliv pandemie COVID-19 na pravděpodobnost bankrotu IT firem a další obory podnikání

Současná situace představuje pro celou řadu oborů podnikání vážné riziko. Některé obory musely své provozy zavřít zcela, některé mají jen velmi omezený provoz. Dopady velmi pravděpodobně budou velmi vážné, vysoké procento podnikatelů v postižených oborech nemusí tuto situaci přežít. To se týká zejména subjektů podnikajících v cestovním ruchu, restaurací, ubytování, maloobchodu a dodavatele služeb a zboží subjektům podnikajícím v těchto oborech.

Na druhou stranu jsou obory, které nejen, že ohrožené nejsou, ale jejich objemy tržeb rostou. To se týká zejména provozovatelů e-shopů. Asi největší skupinou oborů jsou subjekty, které nejsou nebo nemusí být přímo zasažené vládními opatřeními, ale jsou závislé na tom, jak se bude vyvíjet celková ekonomická situace v české republice případně v dalších trzích, na které jsou jednotlivé subjekty obchodně navázané. Podle našeho názoru do této skupiny patří i firmy podnikající v segmentu IT. Klíčová je tedy otázka, zda a jakým způsobem je možné odhadnout budoucí vývoj těchto subjektů.

Banky a ostatní finanční instituce při poskytování půjčky počítají pravděpodobnost defaultu, tj. jaká je pravděpodobnost, že věřitel nebude schopen plnit své závazky z poskytnuté půjčky. Při výpočtu pravděpodobnosti defaultu se vychází z historického chování podobných subjektů se stejným nebo podobným oborem podnikání, které v minulosti měly podobné hospodářské výsledky.

Účetní standard IFRS 9 požaduje, aby banky při odhadu očekáváných ztrát vycházely nejen z historických dat, ale také z predikcí vývoje ekonomiky na základě dostupných informací, které tyto predikce umožňují. Jako použitelné predikce se jeví řada makroekonomických veličin, například HDP, inflace, nezaměstnanost, průměrné mzdy.

Pro predikci vývoje ekonomického cyklu jsme ve společnosti CRIF zvolili makroekonomickou veličinu, která s počtem bankrotů výrazně koreluje, tou je velikost HDP – čím vyšší HDP v minulosti bylo, tím méně bankrotů jsme zaznamenali. Z tohoto vztahu se dá velmi dobře odvodit závislost mezi změnou (růstem nebo poklesem) HDP a růstem nebo poklesem bankrotů, tj. v procentech vyjádřenou pravděpodobností bankrotu.

 

Dlouhodobý pohled na míry bankrotů v ČR

 

Z dlouhodobého pozorování je na základě dat z aplikace Cribis  zřejmé, že některé obory jsou na výkyv ekonomických cyklů citlivější, některé naopak vykazují vyšší odolnost, než je průměr celého trhu. Na uvedeném grafu je patrné, že obor Informační a komunikační činnosti se dlouhodobě pohybuje pod průměrem míry bankrotů celé ČR.

 

Srovnání míry bankrotů firem v oboru Informační a komunikační činnosti s celou ČR naleznete ZDE

 

Předpokládaný vývoj míry bankrotů

 

Současná situace je výrazně jiná. I dobrým subjektům sice hrozí druhotná platební neschopnost, nicméně dostupnost provozního financování je v současné době výrazně lepší. Přesto se dá předpokládat, že se míra bankrotů v příštím roce zvýší. Poslední odhady mluvily o poklesu HDP cca o 8 %. Právě probíhající druhá vlna pandemie může tento propad ještě prohloubit. Při uvedeném poklesu o 8 % jsme na základě závislosti mezi změnou HDP (poklesem) a růstem míry bankrotů vypočítali nárůst o necelou polovinu, to by znamenalo, že průměrná roční míra bankrotů se v oblasti IT může zvýšit z 0,12 % na 0,17 %. Pro celý trh by se průměrná roční míra bankrotů mohla zvýšit z 0,2 % na necelých 0,3%.

 

Autor: 

Jan Cikler

vedoucí datového oddělení

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

člen České fintech asociace